Prezentare

Camera Notarilor Publici Cluj este organizatia profesionala care îi reuneste pe toti notarii publici din circumscriptia Curtii de Apel Cluj.

 • Uniunea Natională a Notarilor Publici din România cuprinde Camerele Notarilor Publici, în compunerea cărora intră toti notarii publici care functionează în circumscriptia fiecărei Curti de Apel. Camera Notarilor Publici se întinde pe raza unei Curti de Apel. 
 • Relatiile dintre Uniune si Camere se întemeiază pe colegialitate. Comunicarea dintre Uniune si Camere se realizează prin INTRANET, program destinat stocării si transmiterii electronice de informatii, date, materiale de studii si documentare, si legislatie. 
 • Camera Notarilor Publici are, potrivit legii, personalitate juridică si sigiliu propriu. 
 • Fiecare Cameră îsi are sediul în localitatea în care functionează Curtea de Apel, în România existând 15 Camere ale Notarilor Publici. 
 • Organele de conducere ale Camerei sunt: 
  • Adunarea generală a notarilor publici
  • Colegiul director
  • Presedintele Colegiului director al Camerei. 

ADUNAREA GENERALĂ A CAMEREI NOTARILOR PUBLICI 

 • Adunarea generală este legal constituită în prezenta majoritătii membrilor săi.
 • În cazul în care numărul legal nu este întrunit, Colegiul Director, de fată cu cei prezenti, stabileste o nouă Adunare generală în termen de cel mult 7 zile. 
 • Adunarea generală, convocată în conditiile alineatului precedent, îsi va putea desfăsura activitatea în prezenta a cel putin unei treimi din numărul membrilor săi. Adunarea generală adoptă hotărâri cu votul majoritătii celor prezenti. 
 • Adunarea generală a Camerei are următoarele atributii principale: 
  1. alege şi revocă Colegiul director compus din preşedinte, vicepreşedinte şi 3-5 membri şi stabileşte indemnizaţiile acestora; Mandatul Colegiului director începe la data alegerii sale şi este de 3 ani; 
  2. alege şi revocă reprezentantul Camerei şi supleantul acestuia în Consiliul Uniunii; 
   Revocarea celor prevăzuţi la lit. a) şi b) se va putea hotărî, la cererea majorităţii membrilor Adunării generale a Camerei, ori la propunerea membrilor Consiliului, pentru inactivitate, comportament necorespunzător în exercitarea funcţiei sau a calităţii de notar public, de natură să aducă atingere intereselor Uniunii, Camerei sau a prestigiului instituţiei notariale; 
  3. organizează alegerile pentru preşedinte şi vicepreşedinţii Consiliului Uniunii dintre reprezentanţii Camerelor în Consiliul Uniunii, conform Regulamentului pentru alegeri; 
  4. alege reprezentanţii Camerei conform normei de reprezentare la Congres; 
  5. alege şi revocă membrii Comisiei de cenzori a Camerei şi stabileşte indemnizaţia cenzorilor; 
  6. alege şi revocă reprezentanţii Camerei în Consiliul de disciplină al Uniunii; 
  7. propune Consiliului Uniunii numărul de birouri notariale şi/sau de notari publici din circumscripţia fiecărei judecătorii din raza sa de activitate, precum şi actualizarea acestora, cu prioritate în raport cu numărul notarilor stagiari, care au promovat examenul de notar public. La actualizare se vor avea în vedere numărul notarilor publici în exerciţiu, cerinţele locale, rezultate din întinderea teritoriului, numărul locuitorilor şi volumul solicitărilor. 
  8. aprobă bugetul anual şi raportul Comisiei de cenzori şi descărcarea de gestiune; 
  9. acordă, în cazuri justificate, sprijin financiar, la cererea notarului public, pentru situaţia prevăzută la art. 11 lit. j); 
  10. analizează anual activitatea Colegiului director şi a reprezentantului Camerei în Consiliul Uniunii; 
  11. stabileşte organigrama secretariatului, schema de funcţii şi de salarizare, precum şi condiţiile de angajare a personalului de specialitate şi administrativ; 
  12. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulament şi de prezentul statut. 

COLEGIUL DIRECTOR AL CAMEREI NOTARILOR PUBLICI 

 • Colegiul director al Camerei lucrează legal în prezenta majoritătii membrilor săi si adoptă decizii cu majoritatea simplă a voturilor exprimate. 
 • Colegiul director al Camerei se întruneste în sedinte ordinare lunar sau în sedinte extraordinare la convocarea presedintelui. 
 • Colegiul director al Camerei are următoarele atributii:
  1. primeşte cererile solicitanţilor pentru ocuparea locurilor de notari publici, împreună cu documentaţia necesară în acest scop şi le înaintează Consiliului Uniunii, la termenele prevăzute în Regulamentul de organizare a concursului, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale; 
  2. primeşte contestaţiile formulate împotriva rezultatelor concursului şi, respectiv, ale examenului de notar public, le înaintează Consiliului Uniunii, în condiţiile prevăzute în Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea acestora; 
  3. întocmeşte recomandările şi confirmările prevăzute de Regulament, privind îndeplinirea condiţiilor legale pentru numirea notarului public şi înregistrarea biroului notarial; 
  4. primeşte certificatul de înregistrare a biroului notarial, eliberat de primul grefier al Curţii de Apel şi îl comunică, de îndată, Consiliului Uniunii şi compartimentului de specialitate notarială din Ministerul Justiţiei; 
  5. stabileşte, anual, numărul de notari stagiari din circumscripţia sa şi condiţiile de încheiere a contractului individual de muncă; 
  6. avizează cererea de angajare a notarului stagiar de către notarul public şi verifică, semestrial, stadiul pregătirii şi al formării profesionale a notarilor stagiari, în condiţiile prezentului statut; 
  7. soluţionează sesizările împotriva notarilor publici şi propune, după caz, luarea măsurilor legale şi statutare; 
  8. deleagă, în cazurile prevăzute de lege şi de regulament, un notar public, cu acordul acestuia, din aceeaşi circumscripţie a judecătoriei sau dintr-o altă circumscripţie, care să asigure funcţionarea unui birou notarial, pentru îndeplinirea actelor care sunt de competenţa teritorială a acelui birou, dacă în acea localitate nu mai funcţionează un alt notar public; 
  9. avizează cererile notarilor publici de schimbare a sediilor birourilor lor în cadrul aceleiaşi circumscripţii şi face recomandări Consiliului Uniunii, de avizare a cererilor de schimbare a sediilor în circumscripţia altei judecătorii; 
  10. reprezintă Camera în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, prin preşedinte, iar în lipsa acestuia, prin vicepreşedinte; 
  11. difuzează Buletinul notarilor publici; aduce la cunoştinţă notarilor publici din circumscripţia sa măsurile privind unificarea practicii notariale; 
  12. exercită acţiunea disciplinară împotriva notarilor publici; 
  13. în vederea exercitării controlului profesional-administrativ, desemnează notarii publici care vor verifica birourile notariale din circumscripţie, o dată pe an. 
   Controlul se va face de un notar public dintr-o altă circumscripţie a judecătoriei decât cea în care funcţionează notarul public controlat. Toţi notarii publici sunt supuşi controlului. 
   Controlul se referă la toate lucrările, gestiunea şi conduita notarului public şi va conţine îndrumările necesare pentru remedierea aspectelor negative constatate şi propuneri, după caz, pentru exercitarea acţiunii disciplinare de Colegiul director al Camerei. 
   Actul constatator al controlului efectuat se întocmeşte în patru exemplare. Câte un exemplar al actului constatator se va înainta de Colegiul director al Camerei compartimentului de specialitate notarială din Ministerul Justiţiei, Consiliului Uniunii şi notarului public verificat, iar al patrulea exemplar se va păstra în arhiva Colegiului director al Camerei; 
  14. desemnează biroul notarial, din circumscripţia fiecărei judecătorii, care va ţine opisul de evidenţă a procedurilor succesorale, înregistrate în întreaga circumscripţie teritorială, registrul de renunţări la succesiune şi care primeşte sesizările secretarilor consiliilor locale pentru deschiderea procedurilor succesorale, cu excepţia Municipiului Bucureşti şi a altor circumscripţii, în care se va stabili ca aceste registre să fie păstrate la Cameră; 
  15. stabileşte modul de repartizare a cauzelor succesorale vacante; 
  16. prezintă adunării generale rapoarte privind modul în care au fost realizate veniturile şi cheltuielile, prevăzute în bugetul Camerei şi informează în acest sens birourile notariale; 
  17. asigură, prin personalul propriu de specialitate şi administrativ, efectuarea lucrărilor de personal, a dosarelor de pensie, concedii şi alte drepturi de asistenţă socială privind personalul angajat al Camerei. 
  18. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulament şi de prezentul statut. 

PRESEDINTELE COLEGIULUI DIRECTOR CAMEREI NOTARILOR PUBLICI 

 • Presedintele Colegiului director al Camerei nu se subordonează reprezentantului acesteia în Consiliului Uniunii. 
 • Vicepresedintele exercită atributiile presedintelui, în lipsa acestuia, precum si responsabilitătile stabilite de Colegiul director sau de Adunarea generală. 
 • Presedintele Colegiului director al Camerei are următoarele atributii în exercitarea cărora emite, după caz, dispozitii:
  1. reprezintă Camera în raporturile cu persoanele fizice şi juridice; 
  2. aduce la îndeplinire hotărârile Colegiului director şi rezolvă lucrările curente; 
  3. angajează personalul de specialitate şi administrativ al secretariatului Camerei, cu respectarea condiţiilor de concurs sau interviu, după caz, organizat de Colegiul director, în limita organigramei şi statului de funcţiuni, aprobate de Adunarea generală a Camerei; 
  4. prezintă în fiecare adunare generală rapoarte privind activitatea desfăşurată de Colegiul director şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia; 
  5. convoacă şi conduce şedinţele Adunării generale şi ale Colegiului director al Camerei; 
  6. ordonanţează cheltuielile bugetare ale Camerei. Preşedintele poate delega această atribuţie vicepreşedintelui; 
  7. comunică notarilor publici actele de interes general, adoptate sau emise de organele de conducere ale Uniunii, precum şi cele adoptate de Adunarea generală, Colegiul director şi dispoziţiile proprii; 
  8. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulament şi de prezentul statut.