Apostila si Supralegalizare

 

În baza Legii nr. 202 din 25 octombrie 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, camerele notarilor publici sunt competente să aplice apostila și supralegalizarea pe originalele actelor notariale (cu titlu de exemplu: declarații notariale, procuri notariale, certificat de moștenitor, certificat de divorț, contracte autentice), pe copiile legalizate ori traducerile legalizate de către notarul public ale actelor oficiale emise de autoritățile publice române (acte notariale, certificate de stare civilă, acte de studii, hotărâri judecătorești etc.).

În cadrul Camerei Notarilor Publici Cluj funcționează patru birouri de apostilăși supralegalizare în următoarele locații:

SEDIUL ADRESA CONTACT
Principal jud. Cluj Mun. Cluj-Napoca Str. Ioan Budai Deleanu nr. 72 0264-554506
Secundar jud. Maramureș Mun. Baia Mare B-dul Traian nr. 4A sc. A ap. 1 0262-224118
Secundar jud. Bistrița-Năsăud Mun. Bistrița Str. T. Vladimirescu nr. 22 sc. D ap. 36 0263-701080
Secundar jud. Sălaj Mun. Zalău Str. Gh. Doja nr. 5 bl. 16 sc. A et. 1 ap.4 0260-660511

În cadrul fiecărui Birou de apostilă și supralegalizare se apostilează ori supralegalizează actele notariale întocmite de către notarul public din județul respectiv. În situația în care unul dintre jurisconsulți se află în concediu, ceilalți trei jurisconsulți au dreptul de a acoperi activitatea de apostilare și supralegalizare în ceea ce privește actele întocmite de către notarii publici din respectivul județ.

Programul de lucru cu publicul al Birourilor de apostilă și supralegalizare:

PRELUARE ACTEIN INTERVALUL  08:00 – 11:30
ELIBERARE ACTE IN 48h IN INTERVALUL 13:30 – 15:00

Conform art. 11 alin. 1 din Regulament, apostila și supralegalizarea se aplică în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.

Taxa pentru aplicarea procedurii apostilării și supralegalizării pe 1 act notarial, în valoare de 59,50 lei (taxă procedură 50 lei + T.V.A. 19% în cuantum de 9,50 lei), se achită la sediile Birourilor de apostilă și supralegalizare din cadrul Camerei Notarilor Publici Cluj. Plata taxei se poate efectua numai in numerar. 

Informații utile privind desfășurarea procedurilor de apostilare și supralegalizare a actelor notariale

1. Ce este apostila?

APOSTILA este certificatul care atestă faptul că actul supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul procedurii sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe act.
Procedura apostilării actelor oficiale este specifică doar statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961, astfel că pentru actele oficiale care vor fi folosite în statele care nu au aderat la Convenția Apostilă se va aplica procedura supralegalizării.

Lista statelor pentru care este necesară Apostila  (pentru lista actuala  accesati site-ul www.hcch.net )
Lista statelor cu care România a încheiat tratate sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă care prevăd scutirea de supralegalizare

2. Ce este supralegalizarea?

SUPRALEGALIZAREA este procedura prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte a Convenției de la Haga sau cu care România nu are tratate bilaterale pentru recunoașterea reciprocă a actelor, faptul că actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului și identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act.

Pentru ca actul supralegalizat de către Camera Notarilor Publici să poată fi folosit în statul pentru care titularul a cerut supralegalizarea, procedura îndeplinită de Cameră va fi urmată de supralegalizarea de către Ministerul Afacerilor Externe și ulterior, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului în care actul urmează a fi folosit sau de acelea ale țării noastre aflate pe teritoriul statului unde urmează a fi folosit actul.

Lista statelor pentru care este necesară supralegalizarea

3. Documente necesare:

Apostilarea sau supralegalizarea actelor notariale poate fi solicitată de către titularul actului sau de orice alt deținător al acestuia, nefiind nevoie de procură sau împuternicire în acest sens.

Petentul va prezenta la Biroul de apostilă și supralegalizare următoarele documente:

 • Act de identitate valabil;
 • Documentele ce urmează a fi apostilate ori supralegalizare;
 • Copie după documentele ce urmează a fi apostilate ori supralegalizate;
 • În cazul copiilor legalizate sau a traducerilor legalizate notarial ale actelor emise de autoritățile publice române, este necesar a fi prezentat originalul actului care a stat la baza copiei ori a traducerii legalizate de către notarul public.

În vederea aplicării procedurii de apostilare ori supralegalizare petentul va completa o cerere tip.

Cerere apostilare Cluj-Napoca
Cerere supralegalizare Cluj-Napoca
Cerere apostilare Baia Mare
Cerere supralegalizare Baia Mare
Cerere apostilare Bistrița
Cerere supralegalizare Bistrita
Cerere supralegalizare Zalau
Cerere apostila Zalau

4. Condiții ce trebuie îndeplinite în vederea apostilării ori a supralegalizării traducerilor legalizate de către notarul public:

 • Actul tradus să fie act oficial emis de autoritățile publice române;
 • Nu se pot apostila în România decât acte emise de autorităţile române. Indiferent că se apostilează o copie legalizată notarial sau o traducere legalizată, originalul actului trebuie să fie emis de autorităţi din România.
 • Pentru aplicarea APOSTILEI pe originalele actelor de studii superioare (diplome delicenţă, diplome de master, foi matricole, etc.) acestea trebuie vizate în prealabil de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
 • Pentru aplicarea APOSTILEI pe originalele actelor de studii preuniversitare (Diplomă de bacalaureat, certificate capacitate, certificate de calificare profesională, foi matricole etc.), acestea trebuie vizate în prealabil de către inspectoratul şcolar din judeţul în care au fost emise actele.
 • La traducere să fie anexată o copie simplă a actului tradus, după cum urmează: textul în limba română, textul în limba străină, încheierea de traducere ștampilată și semnată de către traducătorul autorizat și încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului, semnată și ștampilată de către notarul public;
 • Pe fiecare pagină a traducerii trebuie să existe semnătura și ștampila traducătorului autorizat;
 • La îmbinările paginilor trebuie să fie ștampila și semnătura notarului public.

5. Nu se apostilează ori supralegalizează de către Birourile de apostilă și supralegalizare din cadrul Camerei Notarilor Publici:

 • Actele emise de autorități străine ce urmează a fi folosite în România. Aceste documente pot fi apostilate ori supralegalizate doar în statele emitente.
 • Actele întocmite de către notarii stagiari.
 • Actele sub semnătură privată prezentate în original, în copie legalizată notarial sau în traducere legalizată notarial.
 • Documente ce conțin corecturi, ștersături, modificări, adăugiri neconfirmate oficial. În cazul certificatelor de stare civilă, titularul trebuie să solicite preschimbarea lor cu un certificat completat în mod corect.

6. În cazul actelor de studii preuniversitare (diplomă de bacalaureat, foaie matricolă etc.), originalele trebuie vizate în prealabil de către Inspectoratul Școlar din județul în care au fost emise actele.

În cazul actelor de studii superioare (diplomă de licență, diplomă de master, supliment diplomă etc.), originalele trebuie vizate în prealabil de către Ministerul Educației ori Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.

Actele (diplome, adeverințe, certificate etc.) prin care se atestă calificarea în diferite meserii, emise în afara sistemului național de învățământ (de exemplu cursurile organizate de societăți comerciale), trebuie vizate, în original, de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă din județul în care actele au fost emise.

Certificatele și adeverințele medicale trebuie vizate, în original, de către Direcția de Sănătate Publică din județul în care acestea au fost emise.

Hotărârile judecătorești prezentate în traducere legalizată notarial Birourilor de apostilă și supralegalizare vor trebui să conțină, pe original, mențiunea “Pentru conformitate” și ștampila cu textul “definitivă și irevocabilă”.

În cazul desfacerii căsătoriei, originalul certificatului de căsătorie, a cărui traducere ori copie legalizată notarial urmează a fi apostilată sau supralegalizată, trebuie să conțină mențiunea desfacerii căsătoriei, înscrisă de oficiul de stare civilă care l-a eliberat.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați site-ul Ministerului Afacerilor Externe www.mae.ro sau al Ministerului Justiției www.just.ro.

Acte normative aplicabile:

Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către camerele notarilor publici pe actele notariale
Conventia de la Haga

19.10.2020 

Referitor adresa UNNPR nr. 8742/15.10.2020 – anexa 1,2,3:

Informatii generale despre prevederile Regulamentului (Anexa 1)

Textul Regulamentului 2016/1191 (Anexa 2)

Informatii furnizate de Comisia Europeana si de Statele membre cu privire la continutul Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a numitor documente oficiale in Uniunea Europeana si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/20212 (articolul 21 ) Text comun (Anexa 3)